Fundacja Rozwoju Pediatrii powstała we wrześniu 2008 roku.

Od samego początku głównym celem działania Fundacji jest edukacja osób, od których zależy zdrowie dzieci. Zarówno personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek), jak i rodziców, którzy są najważniejszymi lekarzami dla swojego dziecka.

W ideę działania Fundacji wpisują się również działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ponieważ dzieci są najbardziej bezbronnymi z osób doświadczających przemocy.

Poza edukacją Fundacja zajmuje się również poprawą jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi poprzez finansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziałów Pediatrycznych.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 , poz. 873)
oraz statutu.