Fundacja

Celem powstania Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, która jest realizowania poprzez wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi pediatrii, świadczenie pomocy dzieciom chorym, w szczególności dzieciom hospitalizowanym oraz prowadzenie i wspieranie programów profilaktycznych dla dzieci zdrowych i ich rodziców.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działań edukacyjnych służących profilaktyce zdrowia dzieci poprzez pomoc finansową w realizacji działań profilaktycznych, a w szczególności:

  • programów profilaktycznych kierowanych do określonych grup dzieci,
  • szkoleń dla rodziców,
  • szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek, pedagogów i wszystkich innych osób, od których zależy zdrowie dzieci,
  • druku poradników i innych materiałów medycznych służących poprawie opieki nad dzieckiem.

2. Wspieranie finansowe wybranych oddziałów dziecięcych:

  • przekazywanie środków finansowych i rzeczowych na remonty i rozbudowę,
  • finansowanie zakupu urządzeń służących poprawie warunków, jakości oraz skuteczności leczenia dzieci.

3. Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze prozdrowotnym i edukacyjnym.

4. Prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących roli opieki pediatrycznej.

5. W uzasadnionych przypadkach i w miarę dostępnych środków po spełnieniu podstawowych zadań Fundacja może udzielać pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.