Dane Fundacji:

AKT NOTARIALNY
W dniu 10 września 2008 roku podpisano akt notarialny ustanawiający fundację pod nazwą „Fundacja Rozwoju Pediatrii”

KRS
Fundacja została wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,
pod numerem KRS: 0000315450

REGON
Na podstawie wniosku złożonego w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny REGON 141628605

NIP
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo nadał Fundacji
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 522-290-36-04

RACHUNKI BANKOWE

Rachunki bankowe Fundacji prowadzone są przez
1. Raiffeisen Polbank (główny rachunek bankowy)
pod numerem 02 2340 0009 0120 2500 0000 0010
2. mBank (pomocniczy rachunek bankowy)
pod numerem 69 1140 2004 0000 3802 7508 0544

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
W dniu 22-03-2011 Fundacja Rozwoju Pediatrii została wpisana do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego.